ბასილაია , ნ.

ქართული ენის პრაქტიკული სტილისტიკა :სახელმძღვანელო /ნ. ბასილაია ; რედ.: თ. ზურაბიშვილი, ც. კალაძე.
თბილისი:განათლება ,1991.

373გვ.

1.ქართული ენა.2.ენის სტილისტიკა.Dynamic Details
#54

Holdings